Сукупні витрати

Споживчі та неспоживчі грошові витрати

Продовольчі товари
Непродовольчі товари
Послуги:
— житлово-комунальні
— побутові
— культури, відпочинку, спорту
— освіти, навчання, дошкільного виховання
— медичні та санаторно-курортні
— транспорту та зв’язку
— інші
Споживчі грошові витрати — всього
Витрати на особисте підсобне господарство
Грошова допомога родичам, іншим особам
Купівля нерухомості
Будівництво житла та інших будівель
Купівля акцій, сертифікатів, валюти, вклади до банків
Алі Аліменти
Податки, збори, внески
Інші витрати
Неспоживчі грошові витрати — всього
Всього грошових витрат (сума споживчих та неспоживчих грошових витрат)

Схема 3

На харчування (всього, в тому числі по основних групах продуктів)
На алкогольні напої
На тютюнові вироби
На непродовольчі товари
На послуги:
— житлово-комунальні
з них сума пільг та субсидій
— побутові
— культури, відпочинку та спорту
— освіти, навчання, дошкільного виховання
— медичні і санаторно-курортні
з них сума пільг на оплату санаторно-курортних путівок
— транспорту
з них сума пільг на проїзд у міжміському транспорті
— зв’язку
з них сума пільг на оплату телефону
— інші
Допомога родичам, іншим особам
Купівля нерухомості, будівництво житла та інших будівель
Купівля акцій, сертифікатів, валюти, вклади до банків
Аліменти
Інші витрати
Всього сукупних витрат

Пенсії — всі види трудових і соціальних пенсій: за віком, за інвалідністю, у зв’язку з втратою годувальника, соціальні, військовослужбовцям та ін.

Стипендії — всі види стипендій, які виплачуються учням професійно-технічних навчальних закладів, студентам, що на­вчаються з відривом від виробництва у вищих та середніх спеціальних навчальних закладах, включаючи стипендії, які виплачуються підприємствами та організаціями, стипендії та інші виплати аспірантам, ординаторам.Допомоги — всі види одноразових і щомісячних допомог, отриманих населенням з державного та місцевого бюджетів, фон­дів соціального захисту, від профспілкових організацій, за рахунок коштів підприємств та з інших джерел. Із загального обсягу допомог виділяються:

1) допомога по безробіттю— допомога, яку отримують непрацюючі громадяни працездатного віку, котрі мають статус безробітних (зареєстровані в державній службі зайнятості);

2) допомога малозабезпеченим сім’ям— адресна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям, впроваджена з метою надання матеріальної підтримки найменш соціально захищеним верствам населення;

3) допомога на дітей— одноразова допомога у зв’язку з народженням дитини, допомога по догляду за дитиною віком до трьох років, допомога сім’ям, що виховують дітей віком від трьох до шести років, грошові виплати матерям (батькам), які доглядають трьох і більше дітей віком до 16 років, тощо;

4) інші допомоги— допомога сім’ям осіб, які загинули при виконанні службових обов’язків, допомога на поховання, всі види допомог від місцевої влади, допомога по догляду за інвалідами, особами похилого віку й ін.

Допомога від родичів та інших осіб включає дві складові:

1) допомогу грошима— гроші, отримані в подарунок від родичів, знайомих, інших осіб;

2) допомогу від родичів та інших осібпродовольчими товарами у вартісній оцінці, яка здійснюється за середніми цінами купівлі відповідних товарів у звітному періоді.

Аліменти — на утримання неповнолітніх дітей, батьків похилого віку тощо. Також по цій статті враховуються допомоги, які виплачуються органами соціального забезпечення під час розшуку батьків, котрі ухиляються від сплати аліментів.

Підкреслимо, що споживання продуктів харчування включає дані щодо середньодушового споживання продуктів харчування за місяць. До спожитих продуктів харчування віднесені продукти, які були у звітному періоді куплені, отримані з особистого підсобного господарства, від самозаготівель (на полюванні, рибалці, у лісі тощо), а також отримані в подарунок та з інших джерел. У загальний обсяг спожитих продуктів харчування не включено споживання у громадському харчуванні. Витрати на харчування поза домом враховані лише у вартісному вираженні в загальних витратах домогосподарства на харчування.

Наведені вище показники згруповані відповідно до джерел доходів і напрямів витрат. Важливе значення в аналізі доходів населення має зіставлення наявних та реальних доходів.

Номінальні доходи — це сума нарахованих доходів (з урахуванням податків і обов’язкових платежів). Наявні доходи домогосподарств (НДД) становлять кінцеві доходи ДГ, які можуть бути використані на споживання та нагромадження. Обчислюються відрахуванням від номінальних доходів суми податків і обов’язкових платежів. Реальні наявні доходиДГ (РНД) — це наявні доходи, скориговані на індекс споживчих цін:

РНД = НДД : Ір .

Реальні доходи характеризують купівельну спроможність номінальних доходів і визначаються обсягом товарів та послуг, що можуть бути придбані за отримані номінальні доходи.

Крім названих абсолютних величин, обчислюють відповідні середні показники доходів і витрат у розрахунку на одне домогосподарство, на одного члена домогосподарства та на душу населення. Для цього, зокрема, визначають середній розмір ДГ (осіб). Найчастіше обчислюють такі показники, як середньодушовий сукупний дохід, середня номінальна заробітна плата, середній розмір пенсії, стипендії, допомоги тощо.

У межах соціально-економічної політики держава в законодавчому порядку встановлює рівні мінімальних доходів та соціаль-
них гарантій. До таких гарантій належать: прожитковий мінімум
(на 29.11.2002 р. — 340 грн), межа бідності, мінімальна заробітна плата (на 29.11.2002 р. — 237 грн), мінімальна пенсія за віком.

Прожитковий мінімум (мінімальний споживчий бюджет) — вартісна величина набору продуктів харчування, достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості (Закон України «Про прожитковий мінімум» від 15 липня 1999 р. № 966-XIV).

Межа бідності — рівень доходу, нижче якого є неможливим задоволення основних потреб. Особливості визначення рівня цього показника наведені в розділі 3.4.

Мінімальна заробітна плата — це її нижня межа, яка встановлюється за некваліфіковану просту працю. Її розмір становить основу розрахунку всіх інших ставок заробітної плати.

Розмір мінімальної пенсії — щомісячна грошова сума, гарантована державою на умовах, передбачених пенсійним законодавством. Мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється, як правило, на рівні мінімальної заробітної плати. У деяких країнах її розмір періодично збільшується за рахунок компенсаційних виплат у зв’язку зі збільшенням цін на продукти харчування і може перевищувати розмір мінімальної заробітної плати.


3435076279816820.html
3435150368439567.html
    PR.RU™