Видатки на науково-дослідні роботи

В Україні діє широка мережа наукових установ, її центром є Національна академія наук України (НАН України). Всі науково-дослідні організації мають загальнонауковий і галузевий профілі. Науково-дослідні організації загальнонаукового профілю знаходяться у віданні НАН України і займаються розробкою теоретичних проблем, що мають загальнодержавне значення. До галузевих належать науково-дослідні, конструкторські, проектно-конструкторські та технологічні організації, підпорядковані різним міністерствам і відомствам, які займаються розробкою проблем прикладного характеру [14, c. 370].

Значну роль у розвитку науки відіграють науково-дослідні підрозділи вищих навчальних закладів, які займаються науковими розробками відповідно до профілю діяльності на замовлення підприємств, організацій, установ, міністерств, відомств, а також беруть участь у виконанні державних замовлень [14, c. 234].

Залежно від методів господарювання науково-дослідні організації поділяються на госпрозрахункові та бюджетні. Госпрозрахункові організації свої видатки покривають за рахунок власних доходів. Бюджетне фінансування таким організаціям виділяється під виконання державного замовлення в межах вартості науково-дослідних розробок. Бюджетні організації знаходяться на бюджетному фінансуванні [14, c. 234].

Організаційні та економічні принципи, на яких ґрунтується науково-технічна політика, закріплені в Законі України "Про наукову і науково-технічну діяльність" від 1 грудня 1998 року [7]. Відповідно до цього закону держава забезпечує фінансування і пріоритетне матеріально-технічне забезпечення фундаментальних досліджень, довгострокових державних науково-технічних програм [16, c. 370].

Закон України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" від 11 липня 2001 року [8] визначає правові, фінансові та організаційні засади цілісної системи формування та реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні. Такі напрями формуються на п'ять років на підставі прогнозу розвитку науки і техніки і є складовою прогнозу економічного і соціального розвитку України на середньостроковий період. Реалізація пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки здійснюється через систему державних наукових та науково-технічних програм, а також державне замовлення на науково-технічну продукцію. Формування переліку державних наукових та науково-технічних програм забезпечується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері наукової і науково-технічної діяльності [16, c. 370]. Джерело фінансування науково-дослідних робіт залежить від їх характеру. Напрямки науково-дослідних робіт наведені на рис 8.2 [15, c. 33].
Рис. 8.2. Напрями науково-дослідних робіт

Фундаментальними науково-дослідними роботами є пошукові теоретичні напрямки науки. Визначити наперед результативність та ефективність таких робіт складно, тому неможливо встановити їх вартісну оцінку. У зв’язку з великим ризиком використання інвестованих коштів ці дослідження фінансуються за допомогою бюджету або спеціальних фондів.

Прикладні науково-дослідні роботи пов’язані з визначенням форм і методів впровадження в практику результатів фундаментальних досліджень, які завершилися певними винаходами. Оскільки в даному випадку можливе прогнозування ефективності таких робіт, встановлення їх вартісної оцінки, то фінансування може здійснюватися за рахунок коштів замовника.

В Україні існує певна спеціалізація наукових закладів. Академічні науково-дослідні заклади, підпорядковані Національній академії наук, займаються фундаментальними дослідженнями, тому їх діяльність фінансується з Державного бюджету. У частині прикладних досліджень фінансування здійснюється головним чином за рахунок замовника.

Другу групу складають відомчі заклади, основний профіль яких – прикладні дослідження, спрямовані на розвиток централізованих коштів міністерств і відомств або за кошти замовників. Якщо відомчі заклади ведуть фундаментальну тематику, то в цій частині вони отримують кошти з бюджету [15].

Способи бюджетного фінансування науки наведено на рис. 8.3.


Рис. 8.3. Способи бюджетного фінансування науки

Фінансування наукових закладів ґрунтується на складанні їх кошторису. Обсяг фінансування визначається штатним розписом. У разі фінансування наукової тематики розробляється кошториси на кожну тему. Визначену суму асигнувань отримує той науковий заклад, який розроблятиме цю тему [15].

Згідно з чинним законодавством органами загального управління наукою в Україні є Верховна Рада та Кабінет Міністрів.

Бюджетне фінансування науково-технічних робіт здійснюється шляхом:

- базового фінансування як засобу підтримки фундаментальних досліджень, що виконуються в наукових установах і вищих навчальних закладах;

- цільового фінансування наукових досліджень і розробок з пріоритетних напрямів, науково-технічних програм;

- контрактного фінансування окремих важливих досліджень і розробок, що пройшли конкурсний відбір.

Пріоритетні напрями науково-технічної діяльності наведено на рис. 8.4 [16].

Рис. 8.4. Напрями науково-технічної діяльності

Держава використовує фінансово-кредитні та податкові важелі з метою створення економічно сприятливих умов для ефективного здійснення науково-технічної діяльності через такі заходи:

- створення інноваційних фондів, сприяння організації та діяльності комерційних банків, заснованих на різних формах власності, систем страхування науково-технічної діяльності;

- здійснення пільгового оподаткування і кредитування, прискореної амортизації основних фондів підприємств, об'єднань та організацій, що провадять роботи з пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу, а також спрямовують кошти до інноваційних фондів.

З валового доходу виключаються кошти, що надаються платнику податку з Державного інноваційного фонду на поворотній основі для здійснення інноваційних проектів, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України [16, c. 377]. Встановлено пільговий порядок оподаткування інноваційної діяльності інноваційних центрів, внесених до державного реєстру. Прибуток від реалізації інноваційного продукту, заявленого при реєстрації в інноваційних центрах, оподатковується в розмірі 50% діючої ставки.

Контрольні питання

1. Назвіть пріоритетні видатки економічного напряму.

2. Як поділяються видатки за функціональним призначенням?

3. В чому полягає економічна сутність поняття «державна дотація»?

4. Охарактеризуйте позитивні та негативні аспекти пільгового оподаткування підприємств.

5. В чому полягає особливість фінансування такої специфічної галузі як будівництво?

6. Які види із видатків на розвиток агропромислового комплексу є найбільш важливими? Відповідь обґрунтуйте.

7. Які чинники на сьогоднішній день заважають розвитку малого підприємництва в Україні?

8. Назвіть основні напрямки державної фінансової підтримки малого підприємництва.

9. Назвіть пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки.

10. Назвіть основні джерела фінансування науково-дослідних робіт.


3435345060800114.html
3435387692780808.html
    PR.RU™