Структура операційних витрат Семенівської РСС за 2012-2014рр.,тис.грн.

Показники 2 012р. 2 013р. 2 014р. Відхилення (+,-) 2014р. Від: 2014р. У % до:
сума,тис.грн питома вага,% сума,тис.грн питома вага,% сума,тис.грн питома вага,% 2 012р. 2 013р.
сума,тис.грн у структурі, п.п сума,тис.грн у структурі, п.п 2012р. 2013р.
Операційні витрати (разом), тис.грн 110,78 113,03
Матеріальні затрати 20,5 19,88 19,42 -1,08 -0,46 104,95 110,42
Витрати на оплату праці 46,7 48,09 44,55 -2,15 -3,54 105,69 104,72
Відрахування на соціальні заходи 15,89 17,17 15,72 -0,17 -1,45 109,58 103,48

Продовження табл.3.5

Показники 2 012р. 2 013р. 2 014р. Відхилення (+,-) 2014р. Від: 2014р. У % до:
сума,тис.грн питома вага,% сума,тис.грн питома вага,% сума,тис.грн питома вага,% 2 012р. 2 013р.
сума,тис.грн у структурі, п.п сума,тис.грн у структурі, п.п 2012р. 2013р.

Амортизація 3,16 3,86 5,18 2,02 1,32 181,48 151,55
Інші операційні витрати 13,74 15,12 1,38 4,12 121,88 155,43

Основну частку у структурі операційних витрат Семенівської РСС займають матеріальні затрати та витрати на оплату праці. Їх питома вага в загальній структурі собівартості товарів протягом 2012-2014рр. зменшується. Так, у 2014р.матеріальні затрати складали 19,42%, а витрати на утримання персоналу – 44,55% від сукупної суми операційних витрат. Збільшення суми операційних витрат у 2014р. відбулося за рахунок збільшення суми матеріальних витрат. У 2014р. збільшилися й амортизаційні відрахування - за останні два роки на 66 тис.грн, а у 2014р. – на 50 тис.грн. Інші операційні витрати протягом періоду, що аналізується, також збільшилися. Якщо у 2012р. їх сума становила 352 тис.грн, то у 2014р. – вже 429 тис.грн.Вплив факторів об’єктивного та суб’єктивного характеру спричиняє зміну прибутку підприємства. У зв’язку з цим, у ході аналізу важливо виявити ї та джерел інформації. Найбільш змістовним, детальним є внутрішній аналіз фінансових результатів, так як аналітик має можливість залучати широке коло інформаційних джерел – не лише фінансову, статистичну звітність підприємства, але і інформацію поточного обліку, звітності, доступ до якої із зовні є обмеженим.

Найважливішими складниками загального розміру прибутку підприємства є валовий прибуток, прибуток від реалізації товарів. Тому при проведенні досліджень першочергово розрахунок впливу факторів необхідно проводити на зміну саме цих показників.

На розмір валового прибутку можуть впливати такі фактори:

- обсяг реалізованої продукції;

- рівень прибутку 100 грн. виручки від реалізації;

- собівартість реалізованої продукції.

Вплив перших двох факторів розраховано в табл. 3.6. Вплив на прибуток (збиток) зміни обсягу реалізації можливо визначити наступним чином:

Валовий прибуток (збиток) * Темп змін обсягу реалізації в порівнянні з базовим періодом

Базового періоду


3435926324160168.html
3435974014963979.html
    PR.RU™