ЛІТЕРАТУРНА КРИТИКА ЯК СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ ТА НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА В ХХ СТОЛІТТІ

План:

1. Визначення літературної критики. Завдання, функції, предмет, об’єкт. Літературно-критичні жанри.

2. Спільні та відмінні риси літературознавства та літературної критики.

3. Поняття методу критики. Рівні методу. Перерахуйте відомі Вам класифікації методів літературної критики.

4. За матеріалами сайту «ЛітАкцент», або літературно-мистецьких чаописів, що маєте в своєму розпорядженні („Критика”, „Кур’єр Кривбасу”, газетах „Літературна Україна”, “Українська літературна газета” тощо) знайдіть і випишіть приклади застосування критичної образності й прокоментуйте її відповідність перерахованим у лекції рисам.

Література:

1. Баранов В., Бочаров А., Суровцев Ю. Литературно-художественная критика. – М., 1982.

2. Борев Ю. Роль литературной критики в художественном процессе. – М., 1979.

3. Бочаров А. Жанры литературно-художественной критики. Лекции. – М., 1982.

4. Брюховецький В. Критика в сучасному літературному процесі. – К., 1986.

5. Бурляй Ю. Основи літературно-художньої критики. – К., 1985 (С.5-73, 107-162).

6. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури: Підручник. – К., 2001.

7. Літературознавчий словник-довідник. – К., 1997.

Вказівки до підготовки:

1. Знайдіть приклади критичних виступів різних жанрів. Обґрунтуйте жанрові ознаки анотації, рецензії, огляду, проблемної статті тощо.

2. Поясніть, як Ви розумієте метод літературної критики та його рівні.

Практичне заняття № 6

ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНА СПАДЩИНА “РОЗСТРІЛЯНОГО ВІДРОДЖЕННЯ”

План:

1. Українська літературна ситуація 20-х рр. ХХ століття (характеристика критичної платформи організацій).

2. Літературна дискусія 1925 – 1928 рр.: основні питання, хід, наслідки.

3. Особливості критичного стилю М. Хвильового.

4. Критичні студії М. Зерова-неокласика.

Література:

1. Баган О. Місія неокласики / Олег Баган // Зеров М. Українське письменство ХІХ століття. Від Куліша до Винниченка: Лекції, нариси, статті. – Дрогобич: Відродження, 2007. – С. 545-564. (Режим доступу до електронного ресурсу: http://www.vidrodzhenia.org.ua/zerov.htm ).

2. Зеров М. До джерел [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.utoronto.ca/elul/history/Zerov/Zerov-Do-dzherel.pdfhttp://www.utoronto.ca/elul/history/Zerov/Zerov-Do-dzherel.pdf - Назва з екрана. (статті “Поезія Олеся і спроба нового її трактування”, “Літературний шлях Максима Рильського”, “І. Європа — Просвіта — Освіта — Лікнеп”, “II. Євразійський ренесанс і пошехонські сосни”, “ІІІ. “Зміцнена позиція”)

3. Шерех Ю. Літ Ікара / Юрій Шерех // Пороги і запоріжжя. Література. Мистецтво. Ідеології. Три томи. Т. 2. – Харків: Фоліо, 1998. – С. 136-184.

Вказівки до підготовки:

1. Складіть план статті О.Багана у тезах.

2. Прочитайте кілька памфлетів М.Хвильового (“Листи до літературної молоді”: “Про “сатану в бочці”, або про графоманів, спекулянтів та інших “просвітян”, “Про Коперніка з Фрауенбурґу, або абетка азіатського ренесансу в мистецтві” (доступні в 4-томному виданні творів М.Хвильового, а також на сайтах “Літературне місто”, “Український центр” та інших). Поясніть їхні ідеї, стиль, роль у літературній дискусії, спираючись на студію Ю. Шереха «Літ Ікара».

3. Напишіть, як «ІІ» складова циклу М.Зерова «До джерел» - «Євразійський ренесанс і пошехонські сосни» - стосується проблематики літературної дискусії 1925-1928 рр.

Практичне заняття № 7

ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНИЙ АСПЕКТ ДІЯЛЬНОСТІ “ШІСТДЕСЯТНИКІВ” (перше заняття)

План:

1. Стан і характер громадсько-культурного життя в кінці 50-х та в 60-х роках ХХ ст.

2. Літературна критика І.О. Світличного (“Письменник і критик… А читач?”, “Напередодні історико-літературного синтезу”, “Коментар критичний до коментаря наукового”, “Боги і наволоч” та інші).

3. Літературні портрети І. Дзюби: критичний ракурс, жанрові особливості, прикмети стилю.

Практичне заняття № 8

ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНИЙ АСПЕКТ ДІЯЛЬНОСТІ “ШІСТДЕСЯТНИКІВ” (друге заняття)

План:

1. Літературні дискусії 60-х років минулого століття.

2. Студії В.Дончика про вітчизняний літературний процес.

3. Риси критичного стилю М.Ільницького.

4. “Шістдесятництво” як феномен національного життя.

Література:

1. Гундорова Т. Методологічний тиск // Критика. – 2002 (грудень). – ч. 12 (62)

2. Дзюба І. З криниці літ : У 3 т. – К. : Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2006-2007. – Т. 3. Літературні портрети.., 2007. – 880 с. ( “Василь Симоненко”, “Ліна Костенко”, “Микола Вінграновський”, “Народжуйте себе допоки світу…” (Іван Драч)”, спогад “Душа, розпластана на пласі” (І.Світличний)”).

3. Дончик В. З потоку літ і літпотоку . ─ К. : Стилос, 2003 . ─ 556 с. (книжка наявна в бібліотеці імені М.Горького).

4. Іван Дзюба очима шістдесятників (Є. Сверстюк, М. Коцюбинська, …) // СіЧ. – 2001. – № 7.

5. Ільницький М. На перехрестях віку : у 3-х кн. / М. М. Ільницький. ─ К. : Києво-Могилянська академія, 2008 (книжка наявна в бібліотеці імені М.Горького).

6. Наєнко М. Історія українського літературознавства. – К. : Академія, 2001. – С. 266-314.

7. Павлишин М.Явище і норма: Іван Дзюба – критик // Дзюба І. З криниці літ : У 3 т. – К. : Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2006. – Т. 1. – С. 7-35 (книжка наявна в бібліотеці імені М.Горького).

8. Світличний І. Серце для куль і для рим: Поезії; Поет. переклади; Літ.-крит. ст. - К.: Рад. письменник, 1990. – 581 с.

9. Світличний І. О. З живучого племені Дон Кіхотів / І. О. Світличний, Н. О. Світлична ; уклад.: О. І Неживий, М. Х. Коцюбинська . ─ К. : Грамота, 2008 . ─ 816 с.

Вказівки до підготовки:

1. Опрацюйте названу літературу.

2. Зі статті М. Павлишина випишіть риси критичного силю І.Дзюби та знайдіть ілюстрації до них у статтях І. Дзюби.

3. Схарактеризуйте сатиричний аспект критичних фейлетонів І. Світличного.

4. Схарактеризуйте проблематику критичних виступів В. Дончика.

5. Перерахуйте головні проблемно-темтичні ділянки праць М. Ільницького.

Практичне заняття № 9


3436158268355494.html
3436236360187981.html
    PR.RU™