Права і обов'язки дільничних комітетів

2.1. Дільничний комітет має право:

2.1.1. Вносити на розгляд правління споживчого товариства пропозиції щодо діяльності споживчого товариства, захисту прав і інтересів членів спожив­чого товариства, прийняття нових членів споживчо­го товариства, а також виключення із членів спожив­чого товариства осіб, які допустили порушення ста­туту споживчого товариства.

2.1.2. Звертатися із запитами до правління спожив­чого товариства, а також до керівників кооператив­них об'єктів, що знаходяться на території дільниці. Посадова особа, якій було подано запит, зобов'язана дати на нього відповідь дільничному комітету протя­гом десяти днів, а у разі, коли запит потребує додат­кової перевірки, — у термін, встановлений Законом України „Про звернення громадян".

2.1.3. Знайомитися з протоколами загальних зборів (зборів уповноважених) членів споживчого товарист­ва, засідань правління, вимагати від посадових осіб кооперативних об'єктів дільниці матеріали, необхідні дільничному комітету для виконання своїх функцій.

2.1.4. Вносити на розгляд дільничних зборів питан­ня про виконання правлінням споживчого товарист­ва наказів членів споживчого товариства та вжитих заходів стосовно посадових осіб кооперативних об'єктів, які не виконують своїх обов'язків або до­пустили грубі порушення правил обслуговування населення.

2.2. Дільничний комітет зобов'язаний:

2.2.1. Контролювати виконання правлінням спо­живчого товариства наказів членів споживчого това­риства та рішень загальних зборів (зборів уповноважених) з питань, які відносяться до діяльності дільниці.

2.2.2. Здійснювати заходи з кооперування населен­ня, збору пайових внесків, брати участь в організації обліку членів споживчого товариства.

2.2.3. Проводити серед дорослого населення, молоді, учнів шкіл та інших навчальних закладів роботу з роз'яснення кооперативних цінностей і принципів, переваг кооперативних методів господарювання, прав і обов'язків членів споживчих товариств, положень статутів кооперативних організацій.

2.2.4. Надавати правлінню споживчого товариства допомогу у проведенні організаційної роботи, спря­мованої на забезпечення ритмічної, стабільної та економічно ефективної роботи об'єктів, які знахо­дяться на дільниці, поліпшення культури обслугову­вання, а також умов праці на них.2.2.5. Сприяти роботі комісії кооперативного контр­олю.

2.2.6. Брати участь у підготовці і проведенні дільничних зборів.


3436699042341547.html
3436755595594021.html
    PR.RU™