Матеріали для самоконтролю і контролю домашньої самопідготовки студентів до практичного заняття

(підготовчий етап заняття – 15%)

Контрольні питання:

1. Класифікація методів покращення якості питної води.

2. Загальні та спеціальні методи покращення якості (кондиціюання) води (знезалізнення, опріснення, дезодорація, пом’якшення, фторування, дефторування).

3. Гігієнічне значення знезалізнення та пом’якшення води.

4. Гігієнічні покази для фторування та дефторування питної води.

5. Гігієнічне значення знезараження питної води.

6. Гігієнічні вимоги до хлорного вапна, правила зберігання.

7. Гігієнічне значення та методика визначення залишкового вільного хлору.

8. Гігієнічна оцінка різних методів хлорування води.

9. Класифікація водних об’єктів за ступенем забруднення, її мета.

10. Градація оцінкових показників у класифікації водних об’єктів за ступенм забруднення.

11. Методика оцінки ступеня забруднення водних об’єктів на основі індекса забрудення.

12. Водоохоронні споруди по очищенню стічних вод.

13. Комплекс способів очищення стічних вод.

14. Механічні, фізичні, хімічні, фізико-механічні, фізико-хімічні, біологічні способи очищення стічних вод.

Контрольні тести:

1. До загальних методів покращення якості води відносяться:

а) озонування; б) фільтрація; в) знезалізнення; г) коагуляція; д) фторування; е) відстоювання; є) пом’якшення.

2. До спеціальних методів покращення якості води відносяться:

а) опріснення; б) озонування; в) коагуляція; г) опромінення ультрафіолетом; д) пом'якшення; е) фільтрація; є) знезалізнення; ж) фторування-дефторування; з) відстоювання.

3. Методи знезараження води поділяються на:

а) хімічні; б) механічні; в) фізичні; г) епідеміологічні; д) мікробіологічні.

4. До реагентних методів знезараження води відносяться:

а) коагуляція; б) кип’ятіння; в) озонування; г) опромінення ультрафіолетом; д) хлорування; е) дія струмів високої частоти; є) фільтрація; ж) посріблення; з) йодування.

5. До безреагентних методів знезараження води відносяться:

а) фільтрація; б) ультразвук; в) кип’ятіння; г) струми надвисо­кої частоти;
д) ультрафіолетові промені; е) озонування; є) хлорування.

6. Активною частиною хлорного вапна є:

а) Са(ОН)2; б) НСl; в) НОСl; г) ОСl–; д) СаО.

7. Для коагуляції води використовують:

а) гіпохлорид кальцію; б) хлорид заліза; в) сірчанокислий марга­нець;
г) сірчанокислий алюміній; д) активовану кремнієву кислоту; е) активований окис алюмінію.

8. До флокулянтів належать:

а) хлорне залізо; б) сірчанокислий марганець; в) поліакріламід;
г) гіпохлорид кальцію; д) активована кремнієва кислота; е) сірчано­кислий алюміній; є) поліфосфати.

9. Показником ефективності знезараження води хлоруванням є:

а) активний хлор; б) хлорпотреба; в) хлорпоглинання; г) залишковий хлор; д) хлориди.

10. Про ефективність знезараження води звичайним хлоруванням свід­чить:

а) залишковий хлор в концентрації 1-1,5 мг/л; б) залишковий хлор в концентрації 0,3-0,5 мг/л; в) активний хлор в концентрації 20-30 %;
г) активний хлор в концентрації 32-35 %; д) хлориди в концентрації не більше 350 мг/л.

Тестові завдання:

1. При дослідженні зразка води було встановлено, що вміст заліза становить 0,3 мг/дм3, хлоридів 250 мг/дм3, фтору 0,6 мг/дм3, сульфатів 250 мг/дм3, загальна твердість – 5 мг/дм3. Який метод кондиціювання води необхідно застосувати для покращання якості питної води?

А.Знезалізнення, В.Опріснення, С.Фторування, D.Дефторування, Е.Пом’якшення

2. Для знезараження 5 проб води було використано УФ-промені, причому І проба опромінювалась УФ-променями довжиною 250 нм, ІІ проба – 300 нм, ІІІ – 320 нм, ІV – 350 нм, V – 390 нм. Яка проба води була знезаражена правильно?

А. І, В. ІІ, С. ІІІ, D. ІV, Е. V

3. При медичному обстеженні дітей однієї з дошкільних установ було виявлено наявність крейдо- і фарфороподібного ураження зубів та пігментовані плями на симетричних зубах. Який метод кондиціювання необхідно застосувати в цьому випадку?

А.Знезалізнення, В.Опріснення, С.Фторування, D.Дефторування, Е.Пом’якшення

Контрольні задачі:

Задача 1.Для хлорування води влітку додали 100 мг/дм3 активного хлору. Через 30 хв кількість залишкового хлору становить 10 мг/дм3. Розрахуйте величину хлорпотреби води.

Задача 2. Для хлорування води взимку у воду внесли 50 мг/дм3 активного хлору. Через годину залишковий хлор дорівнював 0,2 мг/дм3. Розрахуйте величину хлорпотреби води.

Навчальні практичні завдання:

(основний етап занаяття – 70%)

1. Скласти графологічну схему заходів для покращання якості питної води.

2. Визначити процент активного хлору у хлорному вапні.

3. Визначити хлорпотребу дослідного зразка води.

4. Визначити кількість залишкового вільного хлору у водопровідній воді.

5. Розв’язати задачі:

Задача № 1

На хіміко-фармацевтичному підприємстві очищення виробничих стічних вод передбачається за схемою: механічна, біологічна очистка і знезараження. Скид очищених стоків з середнім розходом q = 0,4 мЗ/с, планується у річку, яка через 34 км вниз по течії використовується для господарсько-питних потреб. Розрахунковий розхід ріки поблизу пункту водокористування Q = 80 мЗ/с, коефіцієнт розбавлення а = 0,9. Вище скиду завислі речовини – 1,5 мг/дм3, БПК20 – 1,6 мг/дм3 Дані лабораторного аналізу стічної рідини за етапами очистки наведені в таблиці

Показники Стічна вода
що надходить на очищення після радіальних відстійників після аерофільтрів після хлорування
Завислі речовини, мг/дм3 11,3
БПК20 О2мг/дм3 15,7

Необхідно:

1.Визначити ефективність роботи очисних споруд по очищенню стічних вод на підприємстві за прий­нятою схемою.

2.Оцінити ефективність роботи очисних споруд по очищенню стоків на підприємстві за прий­нятою схемою.

3. Розрахувати умови скиду стічних вод промислового підприємства у водойму за:

а) концентрацією завислих речовин;

б) рівнем БПК20;

3.Оцінити отримані результати.

4. Сформулювати висновки.

5. Запропонувати при необхідності рекомендації.

Задача № 2

В місті А проектується хімічний завод. Скид стічних вод цього підприємства передбачається у ріку Н. При обстеженні водойми встановлено, що нижче місця скиду стічних вод у 15 кілометрах знаходиться місто, населення якого використовує воду річки для господарсько-питного водопостачання. Дані стічних вод: середній розхід стічної рідини q=0,4 м3/с, вміст динітробензолу – 8 мг/дм3 (ГДК – 0,5 мг/дм3), завислі речовини 22 мг/дм3. Дані ріки: середній розхід води від місця скиду до пункту водокористування Q=60 м3/с, коефіцієнт розбавлення а=0,14, динітробензол відсутній.

Необхідно:

1. Розрахувати умови скиду стічних вод промислового підприємства за концентрацією динітробензолу.

2. Оцінити отримані результати.

3.Запропонувати, при необхідності, рекомендації.


3437110243449344.html
3437179140621617.html
    PR.RU™